Borma Wachs finishing spirit – speciální odmašťovač šelakových povrchů 0,5l

FINISHING SPIRIT je speciální odmašťující prostředek pro šelakové úpravy.

188 

Detailní popis produktu

FINISHING SPIRIT je speciální odmašťující prostředek pro šelakové úpravy. Po jeho užití je struktura vrchní šelakové vrstvy rovnoměrná a  usnadní se sjednocení, vyleštění podkladu a odstranění veškerých přebytků leštícího oleje BIO-POLIEROEL.

Způsob použití

Jakmile je nanesena a rozetřena šelaková vrstva, nalijte tenkou vrstvu odmašťujícího přípravku FINISHING SPIRIT na hadřík – polnu, která nepouští žádné vlákna. Jemně setřete povrch navlhčeným hadříkem (polnou), aby se odstranily zbytkové mastnoty. Vhodné zopakovat několikrát, až do celkového vyčištění a před každým dalším krokem zjistit, zda je podklad suchý, předejde se tak poškození již provedené úpravy povrchu.  V konečné fázi se tak dosáhne jednotného a lesklého povrchu. UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte  příliš velké množství, mohlo by dojít k narušení výsledného vzhledu !

 

Důležité upozornění – bezpečnostní pokyny:

Údaje o typu nebezpečnosti:
Signální slovo : Nebezpečí. H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.

Pokyny pro  bezpečné zacházení
:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený. P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle / obličejový štít. P501 Odstraňte obsah / obal podle místních předpisů.