Borma wachs hard top polish vysoce odolný vrchní šelakový lak 0,5l

Jde o speciální šelakový bezvoskový lak s vyšší chemickou odolností než tradiční šelaky (voskové).

343 

Detailní popis produktu

Jde o speciální šelakový bezvoskový lak s vyšší chemickou odolností než tradiční šelaky (voskové). Vyrábí se z přírodních voskovaných šelaků a celulózové pryskyřice, díky čemuž je tento produkt mnohem odolnější vůči vlhkosti. Je ideální pro velmi namáhané povrchy, u kterých se nechceme vzdát jedinečného šelakového efektu. Pro okamžité použití v interiéru v bezbarvé úpravě. Tento produkt může být probarvován víceúčelovým koncentrátem  HOLZFARBE.

Způsob použití

Před použitím důkladně protřepat ! Na podklad, který je předem přebroušený, očištěný a odmaštěný se lak aplikuje rovnoměrně  v několika tenkých vrstvách za pomocí štětce nebo hadříku, případně sprejem. Při stříkání se doporučuje „tryska 13/40 s tlakem  4mbar „.  Poté počkat cca 15 – 30 minut a odstranit případné přebytky materiálu, před dalším postupem  nechat 6-8 hodin zaschnout (v závislosti na tloušťce a teplotě). Mezi jednotlivými nátěry zkontrolovat, zda je předchozí dokonale zaschlý.  Pokud je potřeba, doporučuje se povrch přebrousit brusným papírem o zrnitosti 320/400. Pro zabezpečení pozvolného sušení dbejte na to, aby nedocházelo k silnému nánosu laku.  Po třech nátěrech dostanete vysoce leštěný a jemný povrch.

Pokud  aplikujete polnou, po alespoň třech vrstvách, jakmile kompletně vyschnou, použijte hadřík navlhčený odmašťujícím prostředkem pro šelakové úpravy FINISHING SPIRIT  a odstraňte z povrchu veškeré zbytky leštícího oleje pro dosažení co nejpůsobivějšího výsledku.

Spotřeba:  9 – 12  m2/l

 

Důležité upozornění – bezpečnostní pokyny:

Údaje o typu nebezpečnosti:
Signální slovo : Nebezpečí.  H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.

Pokyny pro  bezpečné zacházení
:
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít. P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části  oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou /osprchujte. P370+P378 V případě požáru: K uhašení použijte oxid uhličitý, pěnu, chemický prášek.