Borma wachs HOLZ LASUR – tónovaný impregnační voskový nátěr 0,75l, 29-ciliegio chiaro

Impregnační základový voskový nátěr na dřevo.

334 

Detailní popis produktu

Impregnační základový nátěr na bázi pryskyřic a olejů. Proniká hluboko do dřeva, na povrchu nevytváří film, zvýrazňuje strukturu dřeva. Obsahuje UV filtry a tvoří jedinečnou ochranu proti atmosférickým vlivům prostředí, brání tvorbě plísní a napadení dřevokazným hmyzem. Vhodné pro interiér, tak i pro exteriér. Přirozená hustota usnadňuje aplikaci štětkou. V exteriéru je nutné přetřít vhodným finálním nátěrem např. HOLZWACHS LASUR.

Způsob použití

Před aplikací nátěru je doporučené čerstvé dřevo s vysokým podílem obsažených extrahovatelných látek a hlavně tvrdé dřevo nechat zvětrat, a to cca po dobu 6 týdnů.  Dřevo se tak stane nasákavější a ochranný nátěr optimálně přilne k povrchu a stane se jeho součástí.

Povrch dřeva musí být suchý, čistý a přípustná vlhkost dřeva nesmí přesáhnout následující hodnoty :

  •   pro měkké  dřevo max. 25 %
    pro tvrdé dřevo maximálně 20 %
    zašedlé a zvětralé dřevo ošetřete před aplikací finálního nátěru pomocí odšeďovače dřeva BORMA NO GREY

Výsledný nátěr závisí mimo jiné také na charakteristice konkrétního typu dřeva. Proto doporučujeme před vlastním použitím nátěrového systému provedení zkušebního vzorku. Připraven k použití. Aplikovat štětkou, hadříkem nebo válečkem na čistý a suchý povrch. Na takto připraveném podkladu se první nátěr vsákne hluboko do dřeva. Po osmi hodinách, případně před druhým nátěrem, lehce přebrousit brusným papírem zrnitosti 280-320. Poté naneste druhou vrstvu a počkejte nejméně 18-24 hodin do úplného zaschnutí.

Spotřeba: 8 – 12  m2/l   v závislosti na stupni absorpce dřeva

 

Pozn.: Při výběru odstínu z přiložené vzorkovnice upozorňujeme, že odstíny jsou pouze informativní a nemusí odpovídat skutečnosti. Zobrazené barevnosti jsou závislé na kalibraci jednotlivých monitorů a na každé obrazovce se můžou zobrazovat jinak. Odstíny doporučujeme vybírat z reálné vzorkovnice!

Pozn.: Tento produkt se připravuje na zakázku online objednávkou a volbou odstínu dle Vašeho přání. Jedná se tedy o dodávku zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu podle § 1837 písm. d) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. V tomto případě se na zboží nevztahuje 14denní lhůta na vrácení zboží bez udání důvodů a zboží nelze vrátit. Zároveň u tohoto typu zboží není umožněna platba dobírkou.

 

Důležité upozornění – bezpečnostní pokyny:

Údaje o typu nebezpečnosti:
Signální slovo :Varování. Obsahuje: Uhlovodíky C9-C11, n-alkany, isoalkany,  cyklické, <2% aromátů. H226 Hořlavá kapalina a páry. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Pokyny pro  bezpečné zacházení
:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený. P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle/obličejový štít. P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. P312  Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P370+P378 V případě požáru: K hašení použijte Oxid uhličitý, pěnu, chemický prášek. P501 Odstraňte obsah/obal/ podle místních předpisů.