Borma wachs holzfarbe – mořidlo na dřevo, 250 ml, 60 nero – černá

HOLZFARBE je ideální barvivo k barvení všech dřevěných povrchů v interiéru.

195 

Skladem

Detailní popis produktu

HOLZFARBE je ideální barvivo k barvení všech dřevěných povrchů v interiéru. Celá škála barevných odstínů umožňuje vyniknout přirozené kráse dřeva. Tento výrobek je výbornou náhražkou klasického práškového barviva, jako je Anilin, u kterého hrozí vdechnutí škodlivého prachu. Může být zředěno alkoholem, nitro ředidlem nebo vodou s maximálním poměrem 1 : 6 (vyšší ředění může změnit barevný efekt). HOLZFARBE může být také použito jako barvivo pro transparentní laky.


Způsob použití

Zřeďte přípravek v poměru 1: 6 s vodou, alkoholem nebo nitro-ředidlem. HOLZFARBE se nanáší houbičkou nebo štětcem na neupravený, čistý a smirkovaný povrch. Délka zaschnutí závisí na typu použitého ředidla. V případě ředění s vodou se doba sušení pohybuje v intervalu 12 – 24 hodin. Před závěrečnou úpravou pomocí šelaků apod. se doporučuje povrch jemně přebrousit smirkovým papírem.

 

Důležité upozornění – bezpečnostní pokyny:

Údaje o typu nebezpečnosti:
Signální slovo : Nebezpečí. OBSAHUJE: 1-METHOXYPROPAN-2-OL. ACETON. H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Pokyny pro  bezpečné zacházení
:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zápálení. Zákaz kouření. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít. P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P501 Odstraňte obsah/obal  podle místních předpisů.