Borma wachs HOLZMASSE K2 750 ml. – dvousložkový tmel

Dvousložkový tmel na dřevo.

442 

Detailní popis produktu

Dvousložkový tmel na dřevo. Smícháním dvou komponent na bázi speciálních polyesterových pryskyřic a minerálních plniv s přídavkem dřevité moučky  ( tato vznikne broušením dřeva)  lze snadno dosáhnout roztíratelné konzistence pasty.  Je obzvláště vhodný pro obnovení jakéhokoli dřevěného povrchu v interiéru,  i v exteriéru. Rychleschnoucí. Nesmršťuje se, velmi pružný. Po vyschnutí lze dále zpracovávat jako přírodní dřevo.

Způsob použití

Povrch, který má být opravován musí být dokonale očištěný a odmaštěný, aby se zlepšila přídržnost. Na volné destičce si připravit tmel s přidáním tužidla v poměru podle teploty:       při tepl. < 10 °C                    3 – 3,5%
při tepl.     10 – 20°C              2 – 2,5%
při tepl. > 20 °C                    1 – 1,5%

Oba komponenty spolu dobře promíchejte a poté můžete nanášet. Časová prodleva mezi jednotlivými vrstvami: 6-7 minut při 20°C.  Povrch je brousitelný 35 – 40 minut po aplikaci.  Přebytek materiálu odstranit přebroušením na sucho brusným papírem P80, P 180.  Doba katalýzy se snižuje při velkých tloušťkách. Pro dosažení jiných barevných odstínů lze mezi sebou míchat sériové odstíny.

 

Důležité upozornění – bezpečnostní pokyny:

Údaje o typu nebezpečnosti:
Signální slovo :Nebezpečí. Obsahuje:  STYREN. H226 Hořlavá kapalina a páry.  H361d Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky. H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H315 Dráždí kůži.


Pokyny pro  bezpečné zacházení
:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený. P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle / obličejový štít. P501 Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.