Borma wachs holzmasse tmel na dřevo, 250 ml, 42 buk

Borma HOLZMASSE je rychleschnoucí tmel na dřevo, založený na bázi dusičnanu draselného a dřevního prachu.

140 

Detailní popis produktu

Borma HOLZMASSE je rychleschnoucí tmel na dřevo, založený na bázi dusičnanu draselného a dřevního prachu. Jedná se o ideální materiál pro renovaci vadného a poškozeného dřeva, které pak může být znovu použito. Celek je po zaschnutí snadno zpracovatelný, stejně jako pravé dřevo a může být broušen, hoblován, leštěn, spojován vruty a hřeby, řezán, soustružen a natírán. Vhodný pro interiérové i exteriérové použití.


Způsob použití

Nejdříve důkladně očistit všechny části, které mají být ošetřeny.  Naneste přípravek pomocí špachtle, nechte dokonale zaschnout po dobu alespoň 5 – 10 minut, v závislosti na použitém množství. Jsou-li vady příliš hluboké, aplikovat výrobek v několika vrstvách, vždy po úplném zaschnutí předchozí vrstvy. V případě větší vrstvy použít smirkový papír na vyrovnání. Pro rovnoměrné zbarvení pečlivě vyrovnat ošetřovanou plochu. Pokud tmel ztrácí svou potřebnou tvárnost, je možno jej lehce zředit pomocí Borma  SOLVE Specifické barevné odstíny lze získat přidáním barevného koncentrátu Borma  HOLZFARBE.

 

Důležité upozornění – bezpečnostní pokyny:

Údaje o typu nebezpečnosti:
Signální slovo : Nebezpečí. Obsahuje: Propan-2-ol.   ACETON.   Ethyl-acetát. N- BUTYLACETÁT. H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Pokyny pro  bezpečné zacházení
:
P101 Je-li nutná lekařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.  P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P304+P340  PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P370+P378  V případě požáru: K uhašení použijte oxid uhličitý, chemický prášek. P501 Odstraňte obsah / obal podle místních předpisů.