Borma wachs HOLZWACHS LASUR – tónovaná vosková lazura 0,75l, 01-natur

Vosková lazura na bázi přírodních vosků, pryskyřic a olejů. Nátěrový systém na dřevo 3v1- impregnace, ochrana, dekorace.

391 

Detailní popis produktu

Exteriérová i interiérová vosková povrchová úprava dřeva na bázi speciálních přírodních vosk, olejů a pryskyřic. Proniká do hloubky dřeva, zvýrazní jeho strukturu a kresbu. Upravený povrch dřeva působí velmi přirozeně. Vosková lazura obsahuje také UV filtry, které chrání dřevo proti atmosférickým vlivům. Její přirozená hustota usnadňuje natírání štětcem. Ideální pro nátěry srubových domů, venkovních trámů a nosníků, oken a dveří.


VÝHODY:

 • speciální složení kombinující vlastnosti olejů, odolnost pryskyřic a krásu vosků
 • obsahuje UV filtry
 • obohacený o přísady, které chrání před tvorbou plísní
 • chrání před oxidací a atmosférickými vlivy
 • světlo stálé odstíny, které zvyšují přirozenou krásu dřeva
 • vysoká viskozita, zabraňuje odkapávání
 • snadná aplikace štětcem
 • ideální pro dřevěné domy, ploty, pergoly a další venkovní dřevěné prvky
 • vhodný také do interiéru

Způsob použití

Před aplikací nátěru je doporučené čerstvé dřevo s vysokým podílem obsažených extrahovatelných látek a hlavně tvrdé dřevo nechat zvětrat, a to cca po dobu 6 týdnů.

Dřevo se tak stane nasákavější a ochranný nátěr optimálně přilne k povrchu a stane se jeho součástí. Povrch    dřeva musí být suchý, čistý a přípustná vlhkost dřeva nesmí přesáhnout následující hodnoty :

 • pro měkké  dřevo max. 25 %
  pro tvrdé dřevo maximálně 20 %
  zašedlé a zvětralé dřevo ošetřete před aplikací finálního nátěru pomocí odšeďovače dřeva BORMA NO GREY

Výsledný nátěr závisí mimo jiné také na charakteristice konkrétního typu dřeva. Proto doporučujeme před vlastním použitím nátěrového systému provedení zkušebního vzorku.

Výrobek je připraven k použití, doporučuje se aplikace štětcem (vždy první nátěr) na čisté a suché povrchy. U povrchů v exteriéru aplikovat minimálně ve 2 vrstvách v odstupech alespoň 8 hodin, celkové zaschnutí je za 24 hodin. Před dalším nátěrem se doporučuje povrch dřeva vždy lehce přebrousit.

Spotřeba:  8 – 12  m2/l

 

Pozn.: Při výběru odstínu z přiložené vzorkovnice upozorňujeme, že odstíny jsou pouze informativní a nemusí odpovídat skutečnosti. Zobrazené barevnosti jsou závislé na kalibraci jednotlivých monitorů a na každé obrazovce se můžou zobrazovat jinak. Odstíny doporučujeme vybírat z reálné vzorkovnice!

Pozn.: Tento produkt se připravuje na zakázku online objednávkou a volbou odstínu dle Vašeho přání. Jedná se tedy o dodávku zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu podle § 1837 písm. d) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. V tomto případě se na zboží nevztahuje 14denní lhůta na vrácení zboží bez udání důvodů a zboží nelze vrátit. Zároveň u tohoto typu zboží není umožněna platba dobírkou.

 

Důležité upozornění – bezpečnostní pokyny:

Údaje o typu nebezpečnosti:
Signální slova: Varování. Obsahuje: Uhlovodíky C9-C11, n- alkany, isoalkany, cyklické, < 2% aromátů. H226 Hořlavá kapalina a páry. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Pokyny pro  bezpečné zacházení
:
P210 Chraňte před teplem/ horkými povrchy/ jiskrami/ otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. — Zákaz kouření. P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/ aerosolů. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít. P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P370 + P378 V případě požáru: K hašení použijte oxid uhličitý, pěna, chemický prášek. Nepoužívejte vodní proud.  P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.