Borma wachs shellac 99 speciální alkoholové 99 % ředidlo na šelak 1l

Speciální ředidlo pro šelak s vysokým rozpouštěcím účinkem.

297 

Detailní popis produktu

Speciální ředidlo pro šelak s vysokým rozpouštěcím účinkem. Denaturovaný alkohol  99%  pro profesionální přípravu a ředění šelakových politur. Urychluje zasychání, nešedne. Výrobek, který se používá při leštění dřeva, zvláště při restaurování starobylého nábytku. Mísitelný s vodou, acetonem, éterem apod.


Způsob použití

Po vytipování vhodného šelaku pro úpravu, které chceme dosáhnout, šelak rozpustit v alkoholu, pokud možno v počátečním poměru 300 gr./ 1 litr. Po 24 hodinách zfiltrovat dosažený roztok a potom jím provést základový nátěr.

V případě aplikace tamponem (polnou) naneste na povrch několik kapek leštícího oleje BIO-POLIEROEL, který zlepší roztíratelnost při aplikaci. Eventuální mapy a zbytky leštícího oleje na konci práce je možné snadno odstranit pomocí prostředku Borma FINISHING SPIRIT. Výrobek se aplikuje neředěný. Aplikaci lze provádět hadříkem, štětcem nebo nástřikem.  Je třeba počkat, až výrobek absorbuje (15/20 minut), poté se doporučuje přetřít znovu hadříkem pro sjednocení vzhledu.

 

Důležité upozornění – bezpečnostní pokyny:

Údaje o typu nebezpečnosti:
Signální slovo :Nebezpečí. H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H319 Způsobuje vážné podráždění očí.


Pokyny pro  bezpečné zacházení
:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený. P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle / obličejový štít. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P370+P378 V případě požáru: K uhašení použijte: oxid uhličitý, pěna, chemický prášek. P501 Odstraňte obsah / obal podle místních předpisů.