Borma wachs SHELLAC SANDING SEALER ABTN – přírodní voskový šelakový podkladní základ 0,5l

Shellac Sanding Sealer je přírodní jantarový šelakový podkladní nátěr vyrobený z vysoce kvalitního citronového ABTN šelaku s obsahem vosku.

333 

Skladem

Detailní popis produktu

Shellac Sanding Sealer je přírodní jantarový šelakový podkladní nátěr vyrobený z vysoce kvalitního citronového ABTN šelaku s obsahem vosku. Díky vysokému podílu pevných částic je tento produkt ideálním podkladem pro tradiční teplou a zářivou povrchovou šelakovou úpravu spojovanou s tradičním nábytkem.

Způsob použití

Dřevo musí být nelakované, zbavené prachu, mastnoty a vosků. Ujistěte se, že případně použitá mořidla (HOLZFARBE apod.) jsou zcela suchá. Produkt musí být aplikován při pokojové teplotě ne menší než 10°C. Aplikujte pomocí štětce nebo tampónu. Počkejte až dojde k úplnému zaschnutí. Po dokonalém vyschnutí lehce zbrousit povrch brusným papírem s minimální zrnitostí 240-360 a poté aplikovat druhou vrstvu. Jakmile povrch kompletně vyschne, opatřete jej šelakovým nátěrem VERNICE a TAMPONE nebo jej navoskujte včelím voskem v pastě  BORMA HOLZWACHS.

Spotřeba   9  – 12 m2/l

 

Důležité upozornění – bezpečnostní pokyny:

Údaje o typu nebezpečnosti:
Signální slovo : Nebezpečí. H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.

Pokyny pro  bezpečné zacházení
:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/ obličejový štít. P501 Odstraňte obsah / obal podle místních předpisů.