Borma wachs transparente – přírodní bezvoskový šelakový základ 0,5l

SHELLAC  SANDING  SEALER je přírodní čistý šelakový podkladní nátěr vyrobený z bezvoskového, bezbarvého šelaku té nejvyšší kvality.

368 

Detailní popis produktu

SHELLAC  SANDING  SEALER je přírodní čistý šelakový podkladní nátěr vyrobený z bezvoskového, bezbarvého šelaku té nejvyšší kvality. Díky své transparentnosti je ideální jako první vrstva při šelakových úpravách světlých typů dřev, jako je např. borovice. Je rychleschnoucí a má výbornou přilnavost. Připraven ihned k použití.

Způsob použití

Dřevo musí být nelakované; zbavené prachu, mastnoty vosků. Ujistěte se, že případně použitá mořidla jsou kompletně vyschlá. Produkt musí být aplikován při pokojové teplotě minimálně od 10°C. Aplikujte v jednotné vrstvě pomocí štětce nebo tampónu.  Vyčkejte, až dojde k úplnému zaschnutí. Po dokonalém vyschnutí (cca 30 min.) lehce zbrousit povrch brusným papírem s minimální zrnitostí  240-360 a poté aplikujte druhou vrstvu. Jakmile povrch kompletně vyschne, opatřete jej šelakovým nátěrem VERNICE A TAMPONE nebo jej navoskujte včelím voskem v pastě.


Spotřeba:
    9  – 12 m2/l

 

Důležité upozornění – bezpečnostní pokyny:

Údaje o typu nebezpečnosti:
Signální slovo : Nebezpečí. H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.

Pokyny pro  bezpečné zacházení
:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/ obličejový štít. P501 Odstraňte obsah / obal podle místních předpisů.