Borma wachs TURAPORI IN GEL 750 ml.- nežloutnoucí podkladový nitrotmel

TURAPORI IN GEL je rychleschnoucí jednosložkový transparentní tmel.

260 

Detailní popis produktu

TURAPORI IN GEL je rychleschnoucí jednosložkový transparentní tmel. Má vynikající přilnavost a je ideální jako první vrstva před lakem nebo jako základ pro ošetření povrchu voskem. Výrobek je ve formě gelu. Jednoduše se aplikuje i na svislé povrchy, přirozená (hustá) konzistence brání odkapávání, ke ztékání nedochází, ani když se naředí více, než v doporučeném poměru. Vhodný pro restaurování nábytku.

Způsob použití

Dřevo musí být bez nátěru; musí být zbroušené, zbavené prachu, mastnoty a vosku. Ujistěte se, že jsou případná mořidla kompletně suchá. Produkt musí být aplikován při teplotě vyšší než 10°C. Je-li potřeba, nařeďte 10-20% nitro ředidlem. Ideální jako první nátěr při lakování dřevěných povrchů. Po eventuálním zředění nitro ředidlem se produkt aplikuje pomocí štětce a nutno čekat až do úplného zaschnutí. Po první aplikaci se doporučuje druhá vrstva až na zcela suchý a lehce přebroušený podklad. Naneste v jednotné vrstvě pomocí štětce. Má-li být pro aplikaci použita stříkací pistole, doporučujeme provést před aplikací test. Jakmile dojde k zaschnutí – po cca 2-3 hodinách, lehce přebruste (zrnitost 220) a naneste druhou vrstvu.

 

Důležité upozornění – bezpečnostní pokyny:

Údaje o typu nebezpečnosti:
Signální slovo :Nebezpečí. Obsahuje: TOLUEN; N-butylacetát; Ethyl-acetát; 2-PROPANOL. H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H361d Podezření na poškození plodu v těle matky. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.


Pokyny pro  bezpečné zacházení
:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P202 Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P243 Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny. P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle / obličejový štít. P370+P378 V případě požáru: K uhašení použijte oxid uhličitý, pěna, chemický prášek. P501 Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.