Borma wachs VERNICE A TAMPONE ABTN – vrchní šelaková politura s voskem 0,5l

Přírodní šelaková politura připravená k okamžitému použití vyrobená dle tradiční receptury umožňující vytvoření finální povrchové úpravy všech interiérových dřevěných povrchů.

308 

Detailní popis produktu

Přírodní šelaková politura připravená k okamžitému použití vyrobená dle tradiční receptury umožňující vytvoření finální povrchové úpravy všech interiérových dřevěných povrchů. Poskytuje vysokou jasnost a hladkost povrchu. Přírodní jantorové zabarvení umožňuje dosáhnutí intenzivní teplé finální úpravy spojované s tradičním nábytkem. Pouze pro použití v interiéru!

Způsob použití

Na řádně očištěný a suchý povrch se nanese výrobek ve více tenkých vrstvách a to buď štětcem nebo tampónovací houbou. Mezi jednotlivými vrstvami je třeba čekat alespoň 1- 2 hodiny a zkontrolovat, zda předchozí vrstva je zcela proschlá. Po třech aplikacích se dosáhne vysoce lesklého a příjemně hebkého vzhledu. Pracovat v suchém prostředí při cca 20 °C, surový podklad nabarvit vodou ředitelnými mořidly či lazurami a nechat zaschnout 24 hod.. Lze probarvovat  vodou ředitelnými mořidly HOLZFARBE. Pro eventuální přebroušení používat brusný papír zrnitosti 320-400.

Důležité upozornění – bezpečnostní pokyny:

Údaje o typu nebezpečnosti:
Signální slovo : Nebezpečí. H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H319 Způsobuje vážné poškození očí.

Pokyny pro  bezpečné zacházení
:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dodah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami,otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený.  P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.   P370+P378 V případě požáru: K uhašení použijte oxid uhličitý, pěna, chemický prášek. P501 Odstraňte obsah/obal  dle místních předpisů.