RADIKAL ABWACHSER, Odvoskovač na dřevo, 250 ml

Jeho složení umožňuje rychlé a úplné odstranění starých vrstev vosku a zbaví dřevo všech nečistot a nánosů starých vosků bez poškození podkladních laků.

157 

Detailní popis produktu

Odvoskovač na bázi čistého rozpouštědla. Jde o produkt profesionálního původu, ideální pro kompletní čištění všech druhů dřevěných povrchů. Jeho složení umožňuje rychlé a úplné odstranění starých vrstev vosku a zbaví dřevo všech nečistot a nánosů starých vosků bez poškození podkladních laků.


Způsob použití

Přípravek nalít  na měkký hadřík,  rovnoměrně nanést na povrch a energicky vetřít. Téměř okamžitě  se začnou uvolňovat nánosy starých vrstev vosku. Pokud je potřeba, doporučuje se provést celý postup několikrát a eventuálně místo hadříku použít velmi jemnou ocelovou vatu, která pomůže s odstraněním nánosů. Jakmile povrch zaschne,  je připraven k dalšímu použití voskových politur, jako je např. Borma Holzwachs.

 

Důležité upozornění – bezpečnostní pokyny:

Údaje o typu nebezpečnosti:
Signální slovo : Nebezpečí.  Obsahuje: Uhlovodíky C10-C13, n- alkany, isoalkany, cyklické*) < 2 % aromátů. H304  Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.  EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Pokyny pro  bezpečné zacházení
:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/….     P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P501 Odstraňte obsah / obal podle místních předpisů. Zabraňte uvolnění do životního prostředí.