Sokrates Tango Plus Polomat 0,6 kg

329 

Jednosložkový 100 % polyuretanový rychleschnoucí lak pro PROFI nátěry s přísadou látek odpuzujících vodu. Je určen pro zvláště namáhané plochy. Je nehořlavý, vyznačuje se extrémně rychlým nárůstem tvrdosti. Po zaschnutí poskytuje vysoce kvalitní čiré nátěry, které jsou dokonale omyvatelné, odolné na oděr a bytové chemikálie, tvrdé, ale houževnaté. Povrch laku je po vyzrání – cca 10 dnech, dokonale odolný na  zatížení vodou, před horkými šálky, horkou párou a pod. Lak zůstává trvale dokonalé čirý bez nejmenších známek žloutnutí.

Lak má vynikající přilnavost k podkladu a je odolný proti odlupování. Splňuje podmínky protiskluznosti. Dynamický i statický součinitel smykového tření za  sucha i za mokra vyšší než 0,6. Povrch laku nemůže být namáhán kovovými kolečky pojízdných křesel. Obsahuje standardně UV filtr. Extra zvýšenou odolnost na UV záření lze upravit na objednávku.

Vlastnosti Sokrates Tango Plus parketový lak na dřěvěné podlahy:

 • Úroveň lesku MAT,
 • vysoce kvalitní nátěr odolný na oděr pro zvláště namáhané plochy,
 • splňuje podmínky protiskluznosti,
 • pro profesionální použití,
 • rychleschnoucí, nehořlavý,
 • extrémně rychlý nárůst tvrdosti,
 • odolnost na bytové chemikálie, horké šálky, páru,
 • dokonalá adheze k podkladu,
 • odolnost proti odlupování,
 • dokonalá omyvatelnost – přísada látek odpuzujících vodu,
 • nežloutnute,
 • zvláště snadná aplikovatelnost válečkem,
 • splňuje ČSN EN 71-3, hračky a výrobky pro děti,
 • pro vnitřní prostředí.

Použití:

Interiér na dřevěné parkety, dřevěné podlahy, obložení stěn, zábradlí, dveře, nábytek.

Vydatnost:

10 – 12 m²  / kg.

Nanášení:

Štětec, váleček, stříkání.

Teplota:

Minimální teplota pro aplikaci 10 °C.

Zasychání:

Pro manipulaci od 2 hodin, následný nátěr po 4 – 6 hodinách.

Obsah nebezpečných látek

EUH208 Obsahuje: reakční směs 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7]; 2- methylisothiazol-3(2H)- on [číslo ES 220-239-6] (3:1), deriváty benzotriazolu [číslo CAS 104810-48-2]. Může vyvolat alergickou reakci.

EUH208 Obsahuje (viz nebezpečné látky). Může vyvolat alergickou reakci.
EUH210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.