SOLVOIL 04 – ředidlo pro oleje + čistič štětců Borma Wachs – 1 l

Ředidlo na oleje + čistič štětců a nářadí

217 

Detailní popis produktu

Speciální ředidlo určené na kontrolované ředění všech olejů Borma Wachs.

Způsob použití

Nalijte potřebné množství ředidla Solvoil 04 do směsi oleje. Míchejte ředidlo s olejem, dokud není dosaženo požadovaného naředění. Poté použijte naředěný olej. Ředidlo je čisté, bezbarvé a bez zápachu, proto může být přidáváno v libovolném poměru.

Díky své postupnosti v procesu schnutí umožňuje přizpůsobit dobu vytvrzení olejů. Jeho použitím lze zvýšit penetrační schopnost oleje do struktury dřeva.

 

Důležité upozornění – bezpečnostní pokyny:

Údaje o typu nebezpečnosti:
Signální slovo : Nebezpečí. Obsahuje: Uhlovodíky C9-C11, n- alkany, isoalkany, cyklické, < 2% aromátů. H226 Hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Pokyny pro  bezpečné zacházení
:
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený. P280 Používejte ochranné rukavice  ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít. P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/ lékaře. P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. P370+P378 V případě požáru: K hašení použijte oxid uhličitý,pěnu,chemický prášek. Nikdy nepoužívejte vodu.