Stone Coat Borma Wachs – lak na kámen

Stone coat – rychleschnoucí lak  pro znovuoživení kamene, mramoru, travertinu, žuly a aglomerátů. Zvýrazňuje barvy.

Pro vnitřní i venkovní použití, je vhodný pro povrch leštěný, kartáčovaný a hrubý.

504 

Stone coat je rychleschnoucí revitalizační lak pro znovuoživení a revitalizaci mramoru, travertinu, kamene, žuly a aglomerátů, který umožňuje, aby mokrý vzhled, zvýraznil barvu podkladu. Ideální pro vnitřní i venkovní použití, je vhodný pro povrch leštěný, kartáčovaný a hrubý. Velmi snadno se nanáší.

Stone Coat – velmi snadné oživení vzhledu kamenných povrchů. Speciální nátěr, který obnovuje povrch kamene a vytváří intenzivní barevný zážitek: Kameny vypadají, jako by byly čerstvě vytaženy z vody a přitom působí přirozeným vzhledem. Vrstva laku poskytuje více než jen působivou estetiku – totiž prvotřídní ochranu.


Barevné oživení s ochranným účinkem

Stone Coat zaručí ten nejlepší vzhled kamenných povrchů. Speciální lak izoluje povrch kamene od vnějších vlivů a vytváří ochrannou vrstvu, která je odolná všem atmosférickým vlivům. Intenzivní regenerační efekt Stone Coat zdůrazňuje charakteristickou strukturu kamenů, jejich žilkování a barvy působí tmavším a výraznějším dojmem, jako by kameny byly pokryty vodou.


Vhodné pro jakýkoli kámen

Nezáleží na tom, zda je povrch leštěný, kartáčovaný nebo drsný. Speciální barva je vhodná na mramor, vápenec, žulu a jakýkoli jiný druh kamene. Stone Coat dodává kamenným povrchům v interiéru i exteriéru atraktivní vzhled.


Způsob použití

Před použitím se ujistěte, aby byla odstraněná voda, prach a nečistoty, které mohou mít vliv na jednotnost povlaku. Aplikujte rovnoměrně štětcem, houbou, hadrem nebo stříkací pistolí, pro vytvoření jednotné vrstvy na povrchu a snažte se aplikovat správné množství materiálu, aby jej povrch přirozeně absorboval. Po několika vteřinách po aplikaci odstraňte přebytečné množství čistým hadříkem.

U porézních povrchů :
 použít dvě vrstvy výrobku, dle postupu uvedeného výše, při spotřebě 70 – 80 g/ m2. Poté nechat 4 hodiny zasychat při 20 ° C.

V případě, že se povrch musí impregnovat nebo konsolidovat : STONE COAT lze ředit 30-40% s terpentýnem nebo čistým lihem, aplikovat alespoň jednu vrstvu se spotřebou 40-50gr/ m2.

U mramoru : aplikovat první nátěr zředěný 40-50gr/ m2, poté druhý nátěr  neředěným produktem, spotřeba  40-50gr/ m2.

V případě, že povrch není dostatečně pevný, naneste několik vrstev produktu, bez ředění. Pro urychlení doby sušení lze použít nitroředidlo. Maximální tvrdost a ochrana se získá po 24 hodinách. V případě použití na podlahy, se až do dosažení maximální tvrdosti doporučuje po nich nechodit. Po použití uzavřete víčkem!   Před aplikací je doporučeno přípravek předběžně vyzkoušet.

 

Důležité upozornění – bezpečnostní pokyny:

Údaje o typu nebezpečnosti:
Signální slovo : Nebezpečí. Obsahuje: Uhlovodíky, C9-C11, n-alkany, isoalkany, cyklické, <2% aromatů. N-butylacetát. Butylalkohol. Xylen (směs isomerů). H226 Hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.


Pokyny pro  bezpečné zacházení
:
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P370+P378 V případě požáru: K hašení použijte: oxid uhličitý, pěna, chemický prášek.  P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/. P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P501 Odstraňte obsah / obal podle místních předpisů. Výrobek zlikvidujte v souladu s nařízením o odpadních vodách. Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

holzwachs_lasurmoebel