Svernil, Univerzální rozpouštědlový odstraňovač nátěrů, 0,75 l

Univerzální rozpouštědlový odstraňovač nátěrů vhodný k odstraňování nátěrů z různých syntetických povrchů, jako jsou minerální omítky, dřevo, kov, plast.

410 

Detailní popis produktu

Univerzální rozpouštědlový odstraňovač nátěrů vhodný k odstraňování nátěrů z různých syntetických povrchů, jako jsou minerální omítky, dřevo, kov, plast.

Doba působení : Proměnlivá – od několika minut  až  do 1 hodiny i více – podle typu odstraňovaného nátěru.


Způsob aplikace:

Přilehlé oblasti, které nebudou dotčeny, musí být odpovídajícím způsobem chráněny před náhodným kontaktem s výrobkem, v případě, že dojde ke kontaktu, nutno jej okamžitě odstranit.  Důkladně promíchat a aplikovat štětcem  SVERNIL v homogenní ploše (nejméně 1 mm).  Vyčkat, než přípravek zareaguje v závislosti na produktu a typu podkladu – lze pozorovat změkčení až do úplného zpuchření laku. Poté zcela odstranit za použití ocelové stěrky nátěrovou  hmotu, spolu se zbytky odstraňovače nátěrů. V závislosti na situaci očistit čisticím prostředkem a vodou, NITRO ŘEDIDLEM  nebo s vysokotlakým čističem. Vyčkat 24 hodin před zahájením nového nátěru

Spotřeba *) : 1 m2/l                          *)Vydatnost je proměnlivá v závislosti na typu a stavu podkladu.

 

Důležité upozornění – bezpečnostní pokyny:

Údaje o typu nebezpečnosti:
Signální slovo: Varování. H226 Hořlavá kapalina a páry. H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro  bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210  Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle / obličejový štít. P370+P378 V případě požáru: k uhašení použijte hasící přístroje sněhový a práškový. P501 Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.